سهام پیست اسکی دربندسر جهت فروش

در حال حاضر سهامی جهت فروش موجود نیست تعدادی سهام پیست اسکی دربندسر به فروش می رسد (شرکت سهامی خاص)