انتخابات فدراسيون اسكي در ۲۸ دي ماه ۱۳۹۳

 معرفي اعضاي مجمع انتخابات فدراسيون اسكي با توجه به برگزاري مجمع انتخابات فدراسيون اسكي در ۲۸ دي ماه سالجاري اعضا مجمع حاضر در انتخابات بدين شرح مي باشند : نماينده ورزشكاران : سيد ستار صيد محمد كيادربندسري فروغ عباسي