{نام مشتری:۷} عزیز از اعتماد شما متشکریم

ارائه اطلاعات زیر جهت تحویل کالا الزامیست.

اطلاعات زیر را یادداشت نمایید:

وضعیت پرداخت : {payment_status}

شماره درخواست : {entry_id}

شماره پرداخت : {transaction_id}

کد محرمانه : ۲۰۱۷۱۹


آدرس تحویل کالا : {آدرس ارسال کالا:۹}

کد پستی : {کدپستی:۱۰}

نام تحویل گیرنده : {نام تحویل گیرنده کالا:۱۱}

تلفن : {تلفن:۸}