صدور كارتهاي مربيگري اسكي فصل تا پايان آبان ماه

فدراسيون اسكي توسط هيئتهاي اسكي سراسر كشور صدور كارت مربيگري فصل را تا پايان آبان تمديد كرد .


بر اين اساس متقضيان مي بايست مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ريال را به حساب ۰۱۰۶۵۰۹۸۴۷۰۰۸ به نام فدراسيون اسكي نزد بانك ملي واريز نمايندو اصل فيش بانكي را به هنگام ارئه مدارك ذيل به همراه داشته باشند .
بديهي است پرداخت هر گونه وجهي به غير از مصوبه ششصد هزار ريال غير قانوني مي باشد .
مدارک لازم :
۱- اصل کارت مربیگری سال ۹۲
۲-یک برگ کپی کارت ملی و یک قطعه عکس
۳-داشتن کارت بیمه پزشکی ورزشی سال
۴- تکمیل فرم بانک اطلاعات مربیان