شرایط و قوانین شرکت در کلاس های آموزشی اسکی بشرح زیر است و شرکت در کلاس به معنی پذیرش تمامی قوانین است.

۱- ارائه صحیح و کامل اطلاعات خواسته شده در فرم ثبت نام و همینطور رعایت قوانین و مسائل اخلاقی حاکم بر کشور جمهوری اسلامی ایران توسط ورزشکار در کلاس ها الزامی است.

۲- تهیه لوازم اسکی ، لباس و تجهیزات کامل و مناسب ، همینطور رفت و آمد به محل پیست اسکی به عهده ورزشکار است.

۳- انجام تسویه حساب های مربوطه حداکثر تا یک روز قبل از شروع کلاس الزامیست.

۴- در صورت انصراف از کلاس و یا عدم حضور نوآموز در کلاس ها انجام هیچگونه جابجایی ، تغییر برنامه و بازگشت مبالغ پرداختی امکانپذیر نخواهد بود.

۵- در صورت وجود عواملی مانند شرایط  آب و هوایی نامناسب ، تعطیل بودن پیست و یا هر موضوعی که امکان برگزاری کلاس در آن روز به تشخیص مربی مقدور نباشد آن جلسه کلاس به روز دیگری موکول میگردد.

۶- نوآموزان و ورزشکاران میبایست در صورت وجود هر گونه بیماری اطلاعات را در توضیحات فرم ثبت نام و همینطور بصورت مجزا به مربی کلاس اعلام نمایند.