تبریک فدراسیون جهانی اسکی به ناصر طالبی

در پی انتخاب ناصر طالبی در مجمع به عنوان رئیس فدراسیون اسکی ، فدراسیون جهانی اسکی در پیامی توسط یان فرانکو کاسپر انتخاب ناصر طالبی را در مجمع تبریک گفت.
فدراسیون اسکی جهانی انتخاب رئیس فدراسیون اسکی توسط مجمع و انتخابات را تبریک گفت و در پیامی آرزوی موفقیت در برنامه های اسکی فصل کرد.